Mendelejevo periodinė cheminių elementų lentelė

periodai eilės
s - elementai p - elementai d - elementai f - elementai
elementų grupės
I II III IV V VI VII VIII
1 1
H   1
1.00794±7
vandenilis  
         
(H)    
 
     
He   2
4.002602±2
helis  
 
2 2
Li   3
6.941±2
litis  
Be   4
9.01218±1
berilis  
B   5
10.811±5
boras  
C   6
12.011±1
anglis  
N   7
14.0067±1
azotas  
O   8
15.9994±3
deguonis  
F   9
18.998403±1
fluoras  
Ne   10
20.179±1
neonas  
 
3 3
Na   11
22.98977±1
natris  
Mg   12
24.305±1
magnis  
Al   13
26.98154±1
aliuminis
Si   14
28.0855±3
silicis  
P   15
30.97376±1
fosforas  
S   16
32.066±6
siera  
Cl   17
35.453±1
chloras  
Ar   18
39.948±1
argonas  
 
4 4
K   19
39.0983±1
kalis  
Ca   20
40.078±4
kalcis  
21   Sc
44.95591±1
  skandis
22   Ti
47.88±3
  titanas
23   V
50.9415±1
  vanadis
24   Cr
51.9961±6
  chromas
25   Mn
54.9380±1
  manganas
26   Fe
55.847±3
  geležis
27   Co
58.9332±1
  kobaltas
28   Ni
58.69±1
  nikelis
5
29   Cu
63.546±3
  varis
30   Zn
65.39±2
  cinkas
Ga   31
69.723±4
galis  
Ge   32
72.59±3
germanis  
As   33
74.9216±1
arsenas  
Se   34
78.96±3
selenas  
Br   35
79.904±1
bromas  
Kr   36
83.80±1
kriptonas  
 
5 6
Rb   37
85.4678±3
rubidis  
Sr   38
87.62±1
stroncis  
39   Y
88.9059±1
  itris
40   Zr
91.224±2
  cirkonis
41   Nb
92.9064±1
  niobis
42   Mo
95.94±1
  molibdenas
43   Tc
97.9072
  technecis
44   Ru
101.07±2
  rutenis
45   Rh
102.9055±1
  rodis
46   Pd
106.42±1
  paladis
7
47   Ag
107.8682±3
  sidabras
48   Cd
112.41±1
  kadmis
In   49
114.82±1
indis  
Sn   50
118.710±7
alavas  
Sb   51
121.75±3
stibis  
Te   52
127.60±3
telūras  
I   53
126.9045±1
jodas  
Xe   54
131.29±3
ksenonas  
 
6 8
Cs   55
132.9054±1
cezis  
Ba   56
137.33±1
baris  
57   La*
138.9055±3
  lantanas
72   Hf
178.49±3
  hafnis
73   Ta
180.9479±1
  tantalas
74   W
183.85±3
  volframas
75   Re
186.207±1
  renis
76   Os
190.2±1
  osmis
77   Ir
192.22±3
  iridis
78   Pt
195.08±3
  platina
9
79   Au
196.9665±1
  auksas
80   Hg
200.59±3
  gyvsidabris
Tl   81
204.383±1
talis  
Pb   82
207.2±1
švinas  
Bi   83
208.9804±1
bismutas  
Po   84
208.9824
polonis  
At   85
209.9871
astatis  
Rn   86
222.0176
radonas  
 
7 10
Fr   87
223.0197
francis  
Ra   88
226.0254
radis  
89   Ac**
227.0278
  aktinis
104   Rf
[261]
  rezerfordis
105   Db
[262]
  dubnis
106   Sg
[263]
  syborgis
107   Bh
[262]
  boris
108   Hs
[265]
  hasis
109   Mt
[276]
  meitneris
110   Ds
[276]
  darmštadtis
11
111   Rg
[280]
  rentgenis
112   Cn
[285]
  kopernicis
Uut   113
[284]
ununtris  
Uuq   114
[289]
ununkvadis  
Uup   115
[288]
ununpentis  
Uuh   116
[293]
unungeksis  
Uus   117
[294]
ununseptis  
Uuo   118
[294]
ununoktis  
 
aukštesnieji
oksidai
R2O RO R2O3 RO2 R2O5 RO3 R2O7 RO4
lakus
vandenilio
junginiai
      RH4 RH3 H2R HR  
*lantanoidai
58   Ce
140.12±1
ceris
59   Pr
140.9077±1
prazeodimis
60   Nd
144.24±3
neodimis
61   Pm
144.9128
prometis
62   Sm
150.36±3
samaris
63   Eu
151.96±1
europis
64   Gd
157.25±3
gadolinis
65   Tb
158.9254±1
terbis
66   Dy
162.50±3
disprozis
67   Ho
164.9304±1
holmis
68   Er
167.26±3
erbis
69   Tm
168.9342±1
tulis
70   Yb
173.04±3
iterbis
71   Lu
174.967±1
lutecis
**aktinoidai
90   Th
232.0381±1
toris
91   Pa
231.0359
protaktinis
92   U
238.0289±1
uranas
93   Np
237.0482
neptūnis
94   Pu
244.0642
plutonis
95   Am
243.0614
americis
96   Cm
247.0703
kiuris
97   Bk
247.0703
berklis
98   Cf
251.0796
kalifornis
99   Es
252.0828
einšteinis
100   Fm
257.0951
fermis
101   Md
258.0986
mendelevis
102 No
259.1009
nobelis
103 Lr
260.1054
laurencis